Αρχική / Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020
A A

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020

Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020

Οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ και συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς.

Οι Διαδικασίες έχουν ενταχθεί σε 8 λειτουργικές περιοχές. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι κοινό για τις Δράσεις και των δύο Εθνικών Προγραμμάτων. Η δομή των λειτουργικών περιοχών και διαδικασιών είναι η ακόλουθη:

Λειτουργική Περιοχή 1: Επιλογή και Έγκριση Δράσεων. Σε αυτήν τη λειτουργική περιοχή προσδιορίζονται αναλυτικά τα βήματα των διαδικασιών που ακολουθούνται για την έκδοση της πρόσκλησης για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και την επιλογή και έγκριση δράσης.

Λειτουργική Περιοχή 2: Παρακολούθηση της Υλοποίησης. Προσδιορίζονται τα βήματα των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα της υλοποίησης μιας δράσης, από την έγκρισή της έως την ολοκλήρωσή της. Αναλυτικότερα, προσδιορίζονται οι διαδικασίες της παρακολούθησης προόδου υλοποίησης δράσεων, των προεγκρίσεων διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης (σχεδίου σύμβασης), τροποποίησης νομικής δέσμευσης (τροποποίηση σύμβασης), διοικητικής και επιτόπιας επαλήθευσης δράσεων και δαπανών τους, τροποποίησης δράσεων, ολοκλήρωσης δράσεων.

Λειτουργική Περιοχή 3: Έλεγχος, Δημοσιονομικές Διορθώσεις Ελεγκτικών Οργάνων, Ανακτήσεις. Στο πλαίσιο της λειτουργικής περιοχής παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων από τις ελεγκτικές αρχές, ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, εξέτασης ενδείξεων απάτης και υπονοιών απάτης και αναφορά παρατυπιών στην OLAF.

Λειτουργική Περιοχή 4: Χρηματοδότηση Δράσεων. Περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα των διαδικασιών της χρηματοδότησης των δράσεων, δηλαδή η εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και η πληρωμή τους (εκκαθάριση λογαριασμού που δηλώνουν οι δικαιούχοι, έκδοση εντολής πληρωμής). Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί των δράσεων τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και η πληρωμή τους διενεργείται μέσω της πίστωσης των εν λόγω λογαριασμών.

Λειτουργική Περιοχή 5: Παρακολούθηση Εντεταλμένης Αρχής.  Παρουσιάζονται τα βήματα που θα πρέπει να εφαρμόσει η Υπεύθυνη Αρχή για την παρακολούθηση των Εντεταλμένων Αρχών και την εποπτεία της διαχείρισης που ασκούν για το μέρος των Ε.Π. που τους έχει ανατεθεί.

Λειτουργική Περιοχή 6: Παρακολούθηση Εθνικού Προγράμματος. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και για την κατάρτιση και υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εφαρμογής.

Λειτουργική Περιοχή 7: Αιτήματα Πληρωμής Ετήσιου και Τελικού Υπολοίπου. Προσδιορίζονται τα βήματα των διαδικασιών για την κατάρτιση του αιτήματος πληρωμής και πιο συγκεκριμένα των ετήσιων λογαριασμών που αφορούν στο αίτημα πληρωμής, της δήλωσης διαχείρισης και ετήσιας σύνοψης που συνοδεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς και την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Λειτουργική Περιοχή 8: Ενημέρωση της Περιγραφής του ΣΔΕ, όπου προβλέπεται η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΕ από τις αρχές διαχείρισης και η τροποποίησή του, προκειμένου να αντιμετωπίζονται έγκαιρα ελλείψεις ή και αδυναμίες που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του.

 

Σχετικά Αρχεία

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου