Αρχική / Ειδική Γραμματεία
A A

Ειδική Γραμματεία

Ειδική Γραμματεία Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Ειδική Γραμματέας: Παρασκευή Μαυροφρύδη 

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας “Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων”, είναι:

O αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η νόμιμη μετανάστευση, η επιστροφή, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και η διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Στόχο αποτελεί επίσης, η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα.

Η Ειδική Γραμματεία  συστάθηκε με το Ν. 4375/2016 (άρθρο 75) και υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Ειδική Γραμματέας ανέλαβε καθήκοντα  και αρμοδιότητες τον Μάιο του 2019  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 270 – 15.05.2019).
Κάτω από την Ειδική Γραμματεία έχει συσταθεί η “Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων”, η οποία έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 και λειτουργεί ως Υπεύθυνη Αρχή για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Γραφείο Ειδικής Γραμματέα

Γραμματεία – Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.:210-3256533, fax: 210-3256559

e-mail: