Αρχική / Κατάλογος Δράσεων
A A

Κατάλογος Δράσεων

Για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 53, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 514/2014, αναρτάται Κατάλογος Χρηματοδοτούμενων Δράσεων ανά Εθνικό Πρόγραμμα.

Ο κατάλογος δράσεων περιλαμβάνει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους, τις ονομασίες των έργων και το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που τους χορηγείται.

Ο κατάλογος παρέχεται σε μορφή αρχείου τύπου pdf και περιέχει τις πράξεις που εντάχθηκαν έως την ημερομηνία ενημέρωσης, σύμφωνα με στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).

Κατάλογος Έργων ΤΑΜΕ-ΤΕΑ 15/07/2019 (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 15/07/2019)