Αρχική / Νέα / Uncategorized / Λήξη Διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση με τίτλο “Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων”
A A

Λήξη Διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση με τίτλο “Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων”

Σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 της με Αριθ. Πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ. 019) Πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», οι προτάσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης και έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της. Στην περίπτωση της εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι, μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένης της εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, σας ενημερώνουμε για την λήξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στην με Αριθ. Πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ. 019) Πρόσκληση.

Η παρούσα αφορά όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους και θα αναρτηθεί στην σελίδα της Υπεύθυνης Αρχής και στο ΟΠΣ.850-18.03.2021