Αρχική / Προκηρύξεις
A A

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του

Έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 

και του

Έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας Εσωτερικών και Άλλων Πόρων 2014-2020

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Απάντηση Ερωτημάτων επί της Διακήρυξης