Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ
A A

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την λειτουργική, τεχνολογική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 835.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την λειτουργική και τεχνολογική υποστήριξη της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, καθώς και για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξή της σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της εφαρμογής και διαχείρισης των Εθνικών Προγραμμάτων Τ.Α.Μ.Ε. και Τ.Ε.Α. σε όλο το εύρος αυτής (προγραμματισμός, σχεδιασμός, ενεργοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγησης, δημοσιότητα).

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης