Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ
A A

Ενέργειες τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 24/11/2017 - Εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Α.Ε. Προϋπολογισμός: 1.044.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 018

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της  ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις της. Ειδικότερα, προβλέπεται:

  • η κάλυψη αμοιβών και εξόδων προσωπικού, καθώς και η κάλυψη λοιπών παροχών, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, που εργάζονται αποκλειστικά στην ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης