Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»
A A

«ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Εθνικό Πρόγραμμα: ΕΣΤΙΑ 2021 Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Δευτέρα 05/04/2021 κ ώρα 14:00 (3η τροποποίηση) Δικαιούχοι: Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία,
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα,
Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων
του άρθρου 107 Α.Κ., Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας
Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄
185), Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι
φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), Παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και
αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα,
Προϋπολογισμός: 91.513.400,03€ Κωδικός Πρόσκλησης: 01

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «ESTIA 2021:
Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και για χρονικό
διάστημα υλοποίησης
– από 01/01/2021 έως τις 31/12/2021 για υφιστάμενες θέσεις στέγασης
(που λειτουργούν υπό το ΕΣΤΙΑ ΙΙ, είτε μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης
& Ασύλου, είτε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. το έτος 2020)
και
– από 1/4/2020 έως τις 31/12/2021 για νέες θέσεις στέγασης.

Συνημμένα Αρχεία