Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»
A A

«ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

Εθνικό Πρόγραμμα: Άλλοι Πόροι Περίοδος Υποβολής: ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 30/09/2020 Δικαιούχοι: - Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.
- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
- Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
- Σωματεία, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Ενώσεις Προσώπων του άρθρου 107 Α.Κ., Κοινωφελή Ιδρύματα του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185), Ιδρύματα που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση), Παραρτήματα διεθνών οργανώσεων και αλλοδαπών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ελλάδα,
Προϋπολογισμός: 20.852.887,81€ Κωδικός Πρόσκλησης: ESTIA ΙΙ

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και για χρονικό διάστημα υλοποίησης από 1/6/2020 έως τις 31/12/2020.

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης (Τελευταία Ενημέρωση)

 

 

Παροχή διευκρινήσεων για την πρόσκληση του ESTIA II

Οδηγίες συμπλήρωσης Παραρτήματος 2

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης