Αρχική / Δράση/Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου νομικής υποστήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
A A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου νομικής υποστήριξης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 26/05/2020 - 05/06/2020 Δικαιούχοι: Δικηγορική εταιρία «ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» Προϋπολογισμός: 60.000,00€

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην παροχή νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και άπτονται επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, εκτός αυτών που αφορούν στην λειτουργία, την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ),  σε θέματα :

  • Δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016)
  • Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων έργων TAME/ΤΕΑ
  • Διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα Εθνικά Προγράμματα και θέματα διοίκησης και οργάνωσης της Υπηρεσίας.

με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π.

Συνημμένα Αρχεία