ΤΑΜΕ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Eπιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 02/04/2019- Δικαιούχοι: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Προϋπολογισμός: 30.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 031
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 07/02/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 030
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 20/11/2018 - 19/12/2018 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) Προϋπολογισμός: 7.800.000€ € Κωδικός Πρόσκλησης: 028
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 03/08/2018 - 30/11/2018 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προϋπολογισμός: 2.200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 027
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018 Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 74.400€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 05/06/2018 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Προϋπολογισμός: 3.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 026
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 24/01/2018 έως 18/04/2018 Δικαιούχοι: •Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής
Προϋπολογισμός: 2.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 021
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 30/04/2018 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 020
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 11/12/2017 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: • Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους,
Προϋπολογισμός: 50.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης