ΤΑΜΕ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Eπιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/ Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής / Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης Προϋπολογισμός: 1.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 047
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και 31/12/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 044
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: Από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης έως και Πέμπτη 31/12/2020 Δικαιούχοι: • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές (συμπεριλαμβανομένων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων τους)
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
• Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Ελλάδα
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2646/1998 (Α΄ 245), συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)
Προϋπολογισμός: 10.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 040
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 20/11/2019-31/05/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 039
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 15/11/2019-31/03/2020 Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 037
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 08/11/2019 - 31/12/2020 Δικαιούχοι: Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου Προϋπολογισμός: 700.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 036
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 04/10/2019 - 01/11/2019 Δικαιούχοι: • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)
• Διεθνείς Οργανισμοί
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Προϋπολογισμός: 280.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 035
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 31/05/2019 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϋπολογισμός: 5.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 034
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 02/04/2019-31/12/2019 Δικαιούχοι: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Προϋπολογισμός: 50.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προσκλήσεις