ΤΑΜΕ - Προσκλήσεις/ Συμφωνίες Eπιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 05/06/2018 - 31/12/2019 Δικαιούχοι: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής Προϋπολογισμός: 3.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 026
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 24/01/2018 έως 18/04/2018 Δικαιούχοι: •Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης / Τμήματα Αδειών Διαμονής
Προϋπολογισμός: 2.500.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 021
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 18/01/2018 - Πλήρωση θέσεων
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 15/01/2018 - 30/04/2018 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προϋπολογισμός: 15.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 020
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 11/12/2017 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: • Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους,
Προϋπολογισμός: 50.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 019
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 03/11/2017 - 20/11/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 63.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 017
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 09/10/2017 - 11/10/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης Προϋπολογισμός: 8.100.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 016
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 03/07/2017 - 02/10/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 25.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 014
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 19/6/2017 - 31/7/2017 Δικαιούχοι: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 45.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 013
Εθνικό Πρόγραμμα: TAME Περίοδος Υποβολής: 02/06/2017 - 05/07/2017 Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας Προϋπολογισμός: 175.000 € Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης