Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022 Δικαιούχοι: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 001