Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης Τεχνικής Βοήθειας

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME / TEA Περίοδος Υποβολής: 23/11/2018 - 05/12/2018 Δικαιούχοι: Ατομική Επιχείρηση Φλώριος Γλέζος Προϋπολογισμός: 26.000,00€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 28/07/2018 - 09/08/2018 Δικαιούχοι: Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.,ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 74.400€
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 24/11/2017 - Εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης Δικαιούχοι: Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Α.Ε. Προϋπολογισμός: 1.044.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 018
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 290.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 012
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 13/06/2017 - Εξάντληση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης Δικαιούχοι: Ειδική Υπηρεσία ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. / Μονάδα Γ΄ Προϋπολογισμός: 835.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 011
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ/ΤΕΑ Περίοδος Υποβολής: 09/03/2017 - 15/03/2017 Δικαιούχοι: ΕΥ ΣΥ ΔΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 400.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 007
Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 - 31/10/2022 Δικαιούχοι: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ Προϋπολογισμός: 200.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Εθνικό Πρόγραμμα ΤΑΜΕ

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

Εθνικό Πρόγραμμα TEA

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Π.

Προσκλήσεις/Συμφωνίες Επιδότησης