Αρχική / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
A A

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π.), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (εφεξής Ειδικό Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 76 του Ν. 4375/2016 λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Αρχή για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π. συγκροτείται σε τρεις (3) Μονάδες ως εξής:
Μονάδα Α: Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.
Μονάδα Β: Διαχείρισης έργων/δράσεων.
Μονάδα Γ: Οργάνωσης − Υποστήριξης και Υλοποίησης δράσεων.

Επικοινωνία